IMG 7643

Disclaimer

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat voor eigen rekening en risico. ViaBudget Bewindvoering aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat ViaBudget Bewindvoering zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ViaBudget Bewindvoering niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ViaBudget Bewindvoering beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. ViaBudget Bewindvoering kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Online communicatie

Berichten die je stuurt aan ViaBudget Bewindvoering per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. ViaBudget Bewindvoering adviseert om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan ViaBudget Bewindvoering te sturen. Indien je er voor kiest om berichten aan ViaBudget Bewindvoering per e-mail te sturen, accepteer je het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

ViaBudget Bewindvoering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt ViaBudget Bewindvoering geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan ViaBudget Bewindvoering wordt gezonden of aan je wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

ViaBudget Bewindvoering behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.